MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie II naboru do projektu

 

 

mp5

 

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA
OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Nabór rozpocznie się 25 marca 2022 r. i będzie trwać do 13 kwietnia 2022 r.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku:
 - OSOBIŚCIE w biurze projektu – 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, w godzinach 8.00 - 15.00;
lub
- ELEKTRONICZNIE w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

 

 

W ramach projektu oferujemy:
1.    Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
2.    Wsparcie eksperta dotacyjnego.
3.    Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej – 23.050,00 PLN.
4.    Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. do kwoty 2.800,00 PLN).

 

 

Projekt skierowany jest do osób:
 - bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat;
 - zamieszkujących lub uczących się na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

 

 

Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

 

 

Na etapie wyłonienia Uczestników Projektu przyznawane będą punkty premiujące osobom będącym
w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku pracy tj.:
• osoby z niepełnosprawnościami– 6 pkt.
• kobiety – 3 pkt.
• osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze na terenie województwa podkarpackiego – 20 pkt.

 


Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
1. Formularz rekrutacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”
2. Oświadczenie - specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności

 

 

UWAGA! Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z dokumentami projektowymi.

 

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” wraz z załącznikami dostępne są na stronie projektu.


 

Informacje dodatkowe: Stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń min. z ZUS i UP, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia, w terminie wskazanym przez Beneficjenta (PIG Krosno). Brak potwierdzenia kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. DO UDZIAŁY W PROJEKCIE SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY KOBIETY I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

 

 

Biuro projektu: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , numer telefonu: 501 740 548
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego