Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach III naboru

MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach III naboru

 

 

mp5

 

 


Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla  Uczestników projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, którym zostało przyznane wsparcie finansowe w ramach III naboru do projektu.

 

 
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach od 19 do 26 lipca 2022 r.

 

 

 

1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie na Uczestnika Projektu, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.
3. Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
5. Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

 

 

 

UWAGA!!!
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego każdy uczestnik projektu może złożyć dopiero po zrejestrowaniu działalności gospodarczej.

 

 

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w:

  • - Biurze Projektu: Biuro projektu znajduje się: ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 501 740 548. Biuro projektu jest czynne w godzinach: 8:00 – 15:00.
  • - Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP/ oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.

 

Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

 

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

 

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

 

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

 

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

 

 

Szczegółowe zasady wnioskowania / przyznawania oraz wydatkowania wsparcia pomostowego zostały określone w § 9 - 11 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

 

 

 

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wsparcie pomostowe:

1) Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
2) Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne
3) Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
4) Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5) Załącznik nr 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami)

 

 

Adres mailowy, na który należy przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

 

 

Biuro projektu: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , numer telefonu: 501 740 548
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego