Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Dokumenty projektowe

Dokumenty projektowe

 

mp5

 

DOKUMENTY AKTUALNE

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji Uczestników projektu

 

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

 

Załącznik nr 2 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów

 

Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

 

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

 

Załącznik nr 5 Wzór wniosku do ZUS (druk US-7)

 

Załącznik nr 6 Karta oceny predyspozycji Kandydata/Kandydatki

 

Załącznik nr 7 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

 

Załącznik nr 8 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Załącznik nr 10 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

 

Załącznik nr 11 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych - dokument wydaje PUP

 

Załącznik nr 12 Dane Uczestnika projektu

 

Załącznik nr 13 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Załącznik nr 14 Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym

 

Załącznik nr 15 Oświadczenie o utracie zatrudnienia z przyczyn COVID-19

 

 

DOKUMENTY DOTACYJNE:

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działaności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

 

Załącznik nr 1 Biznesplan

 

Załącznik nr 2 Karta oceny Biznesplanu

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodności papierowej i elektronicznej Biznesplanu

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznesplanu

 

Załącznik nr 6 Oświadczenia do Biznesplanu

 

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

 

Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne

 

Załącznik nr 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami)

 

Załącznik nr 11 Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

 

Załącznik nr 12 Wzór umowy o udzielenie wsparcie finansowego

 

Załącznik nr 13 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY ARCHIWALNE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji Uczestników projektu

 

 

DOKUMENTY DOTACYJNE:

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego