Statut

STATUT
 
Rozdział I. Przepisy ogólne

§1

1. Podkarpacka Izba Gospodarcza zwana w dalszej części statutu „Izbą” jest samodzielną organizacją samorządu gospodarczego oraz organizacją pracodawców reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych.
2. Siedzibą Izby jest miasto Krosno.
3. Izba działać będzie na obszarze województwa podkarpackiego.
4. Zakres i sposób funkcjonowania Izby określają obowiązujące przepisy prawa o izbach gospodarczych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.

§ 2

Członkami - założycielami Izby są przedstawiciele podmiotów gospodarczych z województwa krośnieńskiego, uczestnicy Walnego Zgromadzenia Założycielskiego odbytego w dniu 17 grudnia 1993r. w Krośnie.

Rozdział II. Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji
§ 3

1. Do podstawowych zadań Izby należy w szczególności:
a) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
b) reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i rządowej oraz organizacji związków zawodowych pracowników,
c) współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej,
d) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych,
e) udział w pracach organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji samorządu gospodarczego, federacji związków pracodawców i instytucji doradczo - opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej oraz w sprawach polityki zatrudnienia i kształtowania praw i obowiązków wynikających z prawa pracy,
f) organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego,
g) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów na drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
h) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych oraz wykonawczych na rzecz rozwoju gospodarczego regionu,
i) propagowanie zasad etyki oraz norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
j) wspieranie i promocja małej i średniej przedsiębiorczości także poprzez tworzenie instrumentów finansowych a w szczególności funduszu poręczeń kredytowych, funduszu pożyczkowego,
k) promowanie inicjatyw gospodarczych i społecznych, współudział w tworzeniu i realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu oraz tworzenia związanych z tym lokalnych funduszy celowych.
2. Izba może wykonywać inne zadania w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz samorządowych i rządowych.
3. Izba prowadzi rejestr podmiotów gospodarczych.


§ 4

Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
a) promocję inicjatyw gospodarczych,
b) organizowanie targów, wystaw, pokazów itp.,
c) tworzenie banku informacji gospodarczych,
d) opracowanie informacji na temat sytuacji gospodarczej w województwie i regionie,
e) współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
f) wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby,
g) współuczestniczenie w realizacji inicjatyw gospodarczych, podejmowanych przez inne organizacje i instytucje,
h) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację zadań statutowych,
i) dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
j) prowadzenie rokowań i zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy i innych porozumień z organizacjami związków zawodowych.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5


Członkami Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.


§ 6


Członkowie Izby mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Izby,
b) uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Izby,
c) uczestniczenie we wszystkich pracach Izby,
d) zgłaszanie do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji i inicjatyw dotyczących statutowej działalności Izby,
e) uzyskiwanie pomocy Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
f) korzystanie z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych pomiędzy członkami Izby.
§ 7
Status członka Izby ma podmiot gospodarczy, który:
a) przestrzega postanowień niniejszego Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Izby i Rady Izby,
b) swym działaniem i postawą dba o dobre imię i prestiż Izby,
c) przestrzega zasad rzetelności w działalności gospodarczej,
d) terminowo wywiązuje się z e zobowiązań finansowych wobec Izby.


Rozdział IV. Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie
§ 8


Decyzję o przyjęciu podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby podejmuje Rada Izby w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji i dokonania wpłaty wpisowego.
W przypadku decyzji negatywnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia.


§ 9

1. Członkostwo w Izbie ustaje przez:
a) wystąpienie,
b) wykreślenie,
c) wykluczenie.
2. Wystąpienie członka Izby następuje na pisemny wniosek podmiotu gospodarczego, w terminie 3 - miesięcznym od daty złożenia wniosku w Izbie.
3. Wykreślenie z rejestru członków Izby następuje w przypadku zaprzestania przez dotychczasowego członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej, bądź w wyniku likwidacji albo upadłości podmiotu gospodarczego.
Obowiązkiem członka Izby jest niezwłoczne powiadomienie Izby o zaprzestaniu działalności gospodarczej lub likwidacji podmiotu gospodarczego.
4. Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje zwykłą większością głosów Rada Izby w przypadku nie wypełnienia przez podmiot gospodarczy warunków decydujących o statusie członka Izby, o którym mowa w § 7 niniejszego Statutu.
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zainteresowany podmiot gospodarczy ma prawo odwołania się od uchwały Rady Izby w sprawie jego wykluczenia do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.


§ 10


Podjęcie decyzji o wystąpieniu, skreśleniu bądź wykluczeniu z Izby nie zwalnia podmiotu gospodarczego z obowiązku uregulowania należności finansowych wobec Izby.


Rozdział V. Organy Izby
§ 11


 
Organami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie Izby, zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem"
2. Rada Izby, zwana dalej "Radą"
3. Komisja Rewizyjna.

WALNE ZGROMADZENIE IZBY
§ 12


1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Rady i Komisji Rewizyjnej w trybie ustanowionym w niniejszym Statucie,
b) uchwalanie strategii działania Izby,
c) udzielanie absolutorium Radzie za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie sprawozdania z rocznej działalności i bilansu,
d) uchwalanie zmian w Statucie Izby,
e) podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,
f) podejmowanie uchwał o wysokości rocznej składki członkowskiej,
g) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady i Komisji Rewizyjnej,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady,
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
3. Walne Zgromadzenie Izby działa zgodnie z przyjętym regulaminem.


§ 13


1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada w terminie do 30 czerwca każdego roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada:
a) z własnej inicjatywy,
b) na podstawie pisemnego wniosku 1/10 liczby członków Izby, w terminie gwarantującym odbycie Walnego Zgromadzenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej. 


§ 14


W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Rady o ponad 1/3, a do terminu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostało więcej, niż 6 miesięcy Rada ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby celem przeprowadzenia wyboru uzupełniającego skład Rady.


§ 15


1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdy z członków Izby ma być powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym - decyduje data stempla pocztowego. Uwagi do porządku obrad można wnosić do 3 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki o charakterze nadzwyczajnym Rada może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 1.


§ 16


1. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest władne podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość przybyłych członków.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 podejmowane są zwykłą większością głosów.


RADA IZBY
§17


1. Rada jest organem zarządzającym działalnością Izby.
2. Rada Izby składa się z 9 osób reprezentujących podmioty gospodarcze zrzeszone w Izbie.
3. Kadencja Rady Izby trwa: - pierwsza 1 rok, następne 3 lata. 


§ 18


Wyboru kolejnych Rad dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
a) ilość kandydatów jest nieograniczona, z tym iż jeden członek Izby może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów,
b) kolejność zgłoszonych kandydatów na liście ustala się w porządku alfabetycznym,
c) członkami Rady zostaje 9 kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą ilość głosów,
d) w przypadku niemożliwości dokonania wyboru w wyniku uzyskania równej liczby głosów prowadzący Zgromadzenie zarządza dodatkowe wybory między tymi kandydatami. 


§ 19


W przypadku powstania wakatów w Radzie zarządza się oddzielne wybory. Wybiera się członka Rady na wakujące miejsce do końca jego kadencji w trybie określonym w § 18.


§ 20


Rada na swoim pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu dokonuje w tajnym głosowaniu wyboru 3 osobowego Prezydium Rady Izby, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów.
Wyboru pierwszej Rady i jej Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej można dokonać w drodze głosowania jawnego, jeżeli tak postanowi Walne Zgromadzenie Izby.


§ 21


Do zakresu działania Rady należy:
a) wybór i odwołanie Prezesa i Wiceprezesów Izby,
b) powołanie i odwołanie Dyrektora Izby
c) uchwalanie planów Izby,
d) dokonywanie okresowych ocen realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej Izby,
e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych oraz nieruchomości,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania i występowania z organizacji gospodarczych, do których przynależność jest dobrowolna,
g) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty wpisowego do Izby,
h) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby,
i) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania rocznego z działalności Izby wraz z bilansem,
j) wykonywanie innych działań niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Izby. 


§ 22


Do kompetencji Rady należy podejmowanie wszelkich działań niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i innych organów Izby.


§ 23


1. Izbę reprezentują przynajmniej dwaj członkowie Prezydium, w tym Prezes.
2. Izbę może reprezentować Dyrektor Izby w granicach udzielonych mu pełnomocnictw przez Radę.


§ 24


1. Posiedzenie Rady i Prezydium Rady zwołuje Prezes Izby lub z jego upoważnienia właściwy Wiceprezes.
2. Posiedzenia Rady są prawomocne, jeżeli wszyscy członkowie Rady byli powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale, co najmniej połowy liczby jej członków, w tym Prezesa lub jego zastępcy. 


§ 25


Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają:
1. Przynajmniej dwaj członkowie Prezydium, w tym Prezes.
2. Dyrektor Izby w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Radę.
Oświadczenia woli na piśmie składane są w ten sposób, że pod nazwą Izby podpisujący umieszczają swoje podpisy. 


§ 26


1. Rada Izby może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu Izby, bądź do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Rada Izby może zatrudnić do kierowania bieżącą działalnością Izby Dyrektora.
3. Dyrektorem Izby może być członek Rady lub inna osoba przez Radę na tym stanowisku zatrudniona. Zakres obowiązków określa Rada.
4. Umowę o pracę z członkiem Rady, jako dyrektorem Izby podpisuje Prezes. W innym wypadku umowę mogą podpisywać Wiceprezesi.


KOMISJA REWIZYJNA
§ 27


Komisja Rewizyjna kontroluje formalną zgodność działania Rady Izby ze Statutem i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę działalności finansowej Izby.


§ 28


1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu osób wybranych spośród członków Izby.
3. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie według następujących zasad:
a) ilość kandydatów jest nieograniczona, z tym iż jeden podmiot gospodarczy może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów,
b) kolejność kandydatów do głosowania ustala się w porządku alfabetycznym,
c) członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów,
d) w przypadku niemożliwości dokonania wyboru w wyniku uzyskania równej ilości głosów prowadzący Zgromadzenie zarządza dodatkowe wybory między tymi kandydatami.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Rady oraz Dyrektor Izby.
5. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę.
6. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI. Fundusze Izby
§ 29


Źródłami finansowania działalności Izby są:
a) wpisowe,
b) składki członkowskie,
c) darowizny,
d) zapisy,
e) wpływy z własnej działalności gospodarczej,
f) dochody z majątku,
g) inne. 


§ 30


Wysokość kwoty wpisowego uchwala Rada, a składki członkowskie Walne Zgromadzenie Izby.


§ 31


Izba może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie uchwały Rady.


§ 32

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie roczne wraz z bilansem i rachunkiem wyników Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział VII. Przepisy końcowe
§ 33


Uchwały w sprawie zmian Statutu Izby lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów - bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.


§ 34


1. W przypadku likwidacji Izby jej majątek przeznacza się na rozwój działalności gospodarczej na obszarze jej działania.
2. Syntetyzowania przeznaczenia majątku, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Rada.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego