Rekrutacja

unia-2

 

W okresie od 01.07.2019 do 31.03.2022 Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator subregionu krośnieńskiego, realizuje projekt "Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych - subregion SK"

 

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

 

Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (aktualizacja 20.04.2020)

 

 

HARMONOGRAM NABORÓW W OKRESIE STYCZEŃ - LUTY 2021 ROKU

TERMIN NABORU

ZASADY NABORU

04.01.2021 r.– 18.01.2021 r.

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

UWAGA!!! W dniu 6 stycznia wnioski nie będę przyjmowane ze względu na dzień wolny od pracy (święto).

Nabór X dedykowany dla mikro, małych i średnich firm oraz ich delegowanych pracowników – wyłącznie osób w wieku 50+ oraz kobiet. Chodzi o osoby (właścicieli firm i ich pracowników), które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu (tj. od lipca 2019 r.) z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach X naboru (z możliwością zwiększenia), wynosi 100 000 zł.

 

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych w ramach X naboru: 19.02.2021 r.

W szczególnych przypadkach – gdy dana usługa organizowana jest rzadko, istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia usług rozwojowych, tj. najwcześniej od 10.02.2020 - na pisemny wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora.

 

UWAGA!! W przypadku firm spoza subregionu krośnieńskiego, chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych, wymogiem jest posiadanie przez okres minimum 3 miesięcy oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu krośnieńskiego (weryfikacja na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego).

 

UWAGA!! W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usług rozwojowych, nie może on przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru - limit ten odnosi się wyłącznie do usług rozwojowych w następujących podkategoriach:
1.    Psychologia i rozwój osobisty (zawarta w kategorii głównej Zdrowie i medycyna).
2.    Organizacja (zawarta w kategorii głównej Biznes).

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej:
-- na usługi rozwojowe w podkategoriach Psychologia i rozwój osobisty oraz Organizacja – 40 zł netto (UWAGA: bez możliwości zwiększenia wysokości stawki godzinowej),
-- pozostałe usługi rozwojowe - 150 zł netto (UWAGA: istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora).
Weryfikacja kategorii i podkategorii usług następuje na podstawie zapisów kary usługi w BUR).
 
 
Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia danego naboru. Istnieje możliwość wydłużenia terminu ogłoszenia wyników w przypadku wpłynięcia dużej ilości wniosków.
 

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym naborze alokacji.


 

 

15.02.2021 r.– 27.02.2021 r.

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.


Nabór XI dedykowany dla mikro, małych i średnich firm oraz ich delegowanych pracowników. Chodzi o osoby (właścicieli firm i ich pracowników), które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu (tj. od lipca 2019 r.) z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach XI naboru (z możliwością zwiększenia), wynosi 400 000 zł.

 

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych w ramach XI naboru: 28.03.2021 r.

 

W szczególnych przypadkach – gdy dana usługa organizowana jest rzadko, istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia usług rozwojowych, tj. najwcześniej od 19.03.2020 - na pisemny wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora.

 

UWAGA!! W przypadku firm spoza subregionu krośnieńskiego, chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych, wymogiem jest posiadanie przez okres minimum 3 miesięcy oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu krośnieńskiego (weryfikacja na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego).

 

UWAGA!! W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usług rozwojowych, nie może on przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru - limit ten odnosi się wyłącznie do usług rozwojowych w następujących podkategoriach:
1.    Psychologia i rozwój osobisty (zawarta w kategorii głównej Zdrowie i medycyna).
2.    Organizacja (zawarta w kategorii głównej Biznes).

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej:
-- na usługi rozwojowe w podkategoriach Psychologia i rozwój osobisty oraz Organizacja – 40 zł netto (UWAGA: bez możliwości zwiększenia wysokości stawki godzinowej),
-- pozostałe usługi rozwojowe - 150 zł netto (UWAGA: istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora).
Weryfikacja kategorii i podkategorii usług następuje na podstawie zapisów kary usługi w BUR).
 
 
Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia danego naboru. Istnieje możliwość wydłużenia terminu ogłoszenia wyników w przypadku wpłynięcia dużej ilości wniosków.
 

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym naborze alokacji.

 

 

   

 

 

Na etapie rekrutacji przedsiębiorstwo składa następujące dokumenty:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 

Załącznik nr 5 Dane pracownika delegowanego do udziału w projekcie (aktualizacja 22.05.2020)

 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wieku 50+

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyborze usługi rozwojowej zarejestrowanej w ZRK

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych usług w BUR

 

UWAGA!!! Oprócz powyższych dokumentów konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa delegowanego na usługę rozwojową (ze wskazaniem miejsca pracy) oraz wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego