Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:206) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Dotacje coraz bliżej!

Dotacje coraz bliżej!

Obecnie obowiązuje nowy okres programowania na lata 2014-2020. Końcem roku zakończyły się negocjacje planowanych programów operacyjnych (PO). Obecnie trwa proces formalnego zatwierdzania wynegocjowanych programów przez Unię Europejską. Niemniej już teraz wiadomo z jakich źródeł będą mogli skorzystać przedsiębiorcy oraz jakie działania będą miały największe szanse na uzyskanie dofinansowania.

W nowym okresie duży nacisk będzie położony na realizację i wdrażanie badań naukowych i wdrażanie innowacji. Takie działania będą mogły uzyskać dofinansowanie zarówno w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) jak i Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR). Oby programach będzie można uzyskać dofinansowanie zarówno na prowadzenie badań jak i wdrażanie ich wyników.

Nowością w obecnym okresie programowania jest „odchodzenie” od dotacji na rzecz finasowania zwrotnego. Taka jest polityka Unii Europejskiej i musimy to zaakceptować. Pamiętajmy jednak, że dotacje będą dostępne. Trzeba mieć jednak świadomość, że uzyskanie dofinansowania będzie trudniejsze niż do tej pory. Trzeba będzie zadać sobie więcej trudu by skutecznie aplikować o środki z UE.

Warto już teraz pomyśleć o przygotowaniu się do przyszłych konkursów. Co można zrobić by mieć przewagę nad konkurencją? Z informacji jakie są dostępne można stwierdzić, że dużą przewagą będzie współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi. Wiadomo, że taka nawiązanie takiej współpracy nie jest łatwe. Najpierw trzeba mieć opracowany plan rozwoju firmy, określić zakres współpracy i wybrać odpowiednią jednostkę naukową. Tu pomocne mogą być Ośrodki Krajowego Systemu Innowacji jakim jest również Podkarpacka Izba Gospodarcza. Od lat prowadzimy działania związane z łączeniem gospodarki z nauką. Wykonaliśmy ponad 100 usług proinnowacyjnych związanych z określeniem aktualnego stanu technologicznego przedsiębiorstw, ich potrzeb, możliwości rozwoju, nawiązaniem współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, a co za tym idzie wdrażaniem innowacyjnych technologii.

Modelowy zakres współpracy związany z planowaniem i realizacja projektów związanych z pozyskiwaniem dotacji z UE (stosowany w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej) przedstawia się następująco:

- NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z UCZELNIĄ/OŚRODKIEM BADAWCZO-ROZWOJOWYM(wyszukanie odpowiedniej jednostki, pośredniczenie w podpisaniu umowy na realizację prac badawczo-rozwojowych, bieżące kontakty z jednostkami badawczo-rozwojowymi),

- ANALIZĘ I PRZYGOTOWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (zakres i miejsce inwestycji, analiza kosztów, analiza konieczności posiadania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opracowanie koncepcji na prowadzenie prac badawczych, a w przypadku posiadanego już zaplecza badawczego, planu jego rozwoju, spodziewanych efektów finansowych, itp.),

- OPRACOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ (analiza Państwa pomysłu pod kątem zgodności z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji, opracowanie wniosku, dokonanie ewentualnych poprawek, aktualizacja danych),

- NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (m.in. w zakresie zamówień publicznych),

-OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU (stosowanie wymaganych wzorów, opisywanie dokumentów, realizacja działań promocyjnych, kontakty z instytucją dotującą),

- OBSŁUGA FINANSOWA I ROZLICZENIE DOTACJI (prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z dotacją, sporządzenie wniosków o płatność, przygotowanie dokumentacji oraz obecność podczas kontroli).

O jakich środkach mówimy?

Z budżetu UE na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać ponad 111 mld euro, w tym na politykę spójności ponad 82,5 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mln euro. Te pokaźne środki pomocowe wkomponowane są – podobnie zresztą jak w okresie 2007-2013 - w programy operacyjne, czyli dokumenty planistyczne, określające, które obszary wsparcia i działania mogą zostać dofinansowane.

Na okres 2014-2020 zaplanowanych zostało 6 programów operacyjnych o charakterze ogólnopolskim oraz 16 programów operacyjnych o zasięgu regionalnym. Te pierwsze to:

Infrastruktura i Środowisko

27 513,9 mln euro

Inteligentny Rozwój

8 614,1 mln euro

Wiedza Edukacja Rozwój

4 419,3 mln euro

Polska Wschodnia

2 117,2 mln euro

Polska Cyfrowa

2 255,6 mln euro

Pomoc Techniczna

700,1 mln euro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

2 114,2 mln euro

Jak widać, na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego przeznaczono ponad 2 114 mln EURO, jest więc o co w nowej perspektywie walczyć.

Dofinansowania dla firm należy przede wszystkim szukać w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz dodatkowo programach ogólnopolskich, a mianowicie:

Programie Inteligentny Rozwój,

Programie Polska Wschodnia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania skierowane do przedsiębiorców w okresie 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

 

Z punktu widzenia większości podkarpackich przedsiębiorców jest on najbardziej interesującym obszarem do poszukiwani środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych.

Planowane działania w RPO WP:

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Przewidziano tu działania w zakresie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw - rozwój infrastruktury B+R oraz prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach służące realizacji regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji, a także wdrożenie dostępnych wyników prac B+R/technologii.

Trwałe przyspieszenie rozwoju istniejących przedsiębiorstw, którego celem jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Wsparcie przewiduje się w tym obszarze m.in. dla nowopowstałych firm - w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK (Technologiach informacyjno-komunikacyjnych), sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) oraz tworzenia i udostępniania usług elektronicznych, istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i eko-efektywnych, MŚP – w zakresie poprawy potencjał konkurencyjny firm z sektora turystyki.

Wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) w szczególności w generacji rozproszonej oraz produkcji energii pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji oraz wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Obniżenie emisyjności ośrodków miejskich województwa.

Wsparcie jest przewidziane na m.in. wymianę lub modernizację źródeł ciepła (kryterium wsparcia – przekroczenie standardów jakości powietrza), zmniejszenie strat energii w dystrybucji ciepła w tym z OZE, rozszerzenie zasięgu ciepła sieciowego o nowych odbiorców (przyłącza), itp.

Wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Celem jest praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Mieści się tu poprawa kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami rozwojowymi oraz zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników, dotkniętych procesami zmiany gospodarczej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020

Kolejny program operacyjny nawiązuje do istniejącego już w perspektywie 2007-2013 specjalnego finansowania tzw. Ściany wschodniej. Jego cel główny to:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Został on pomyślany jako pewnego rodzaju uzupełnienie w stosunku do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przede wszystkim w zakresie stworzenia mechanizmów do dodatkowego zachęcania przedsiębiorstw z Polski Wschodniej tworzenia i wdrażania innowacji.

W ramach programów przewidziano finansowanie dotyczące przede wszystkim wdrażania innowacyjnych rozwiązań, zarówno w obszarze innowacji produktowych (nowe lub istotnie ulepszone produkty) jak i innowacji procesowych.

W ramach realizowanych projektów będzie możliwy zakup i montaż maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia, jednakże pod pewnymi warunkami. Podstawowym jest konieczność powiązania ich z wdrażaniem innowacji, opierających się o prowadzone prace badawczo-rozwojowe.

Finansować będzie można także ponadregionalne projekty badawczo-rozwojowe (w szczególności w klastrach ponadregionalnych), mające na celu wdrożenie ich wyników do gospodarki. Preferowane tu będą projekty uwzględniające rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych oraz racjonalne wykorzystanie zasobów (co określono pojęciami eko-innowacyjność i eko-efektywność).

Planowane jest również zwiększenie internacjonalizacji MŚP. Przykładami działań które będą możliwe do sfinansowania mogą być m.in.: opracowanie strategii wejścia na rynek zagraniczny, analiza zagranicznego rynku docelowego, opracowanie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowanie oraz nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizacja spotkań bezpośrednich (z finansowaniem obsługi asysty oraz tłumacza), doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych wraz z pomocą w ich przeprowadzeniu, usługi marketingowe na zagranicznym rynku docelowym, pomoc przy uzyskaniu certyfikatów, czy też inne rodzaje doradztwa prawnego i handlowego wspierające wejście na rynki zagraniczne.

następny obszar wsparcia dotyczy warunków sprzyjających powstawaniu MŚP, szczególnie tych o charakterze innowacyjnym.

Przewidziano tu mechanizm nazwany platformą startową dla nowych pomysłów – a więc wparcie w zakresie przygotowania i rozwoju nowego (innowacyjnego) pomysłu czy koncepcji poprzez wyspecjalizowane wsparcie doradcze przed startem działalności oraz wsparcie związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa (start-up).

Kolejny obszar to wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie. Finansowanie mogą uzyskać tu projekty, których celem będzie podniesienie poziomu konkurencyjności członków klastrów. Mieścić się tu będą zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), jak i marketingowe oraz ukierunkowane na organizację i rozwijanie łańcucha dostaw (np. grupy zakupowe). Co ważne, wsparcie mogą uzyskać zarówno klastry, jak i firmy będące ich członkami.

W sposób szczególny potraktowano tu branżę turystyczną, która może ubiegać się o wsparcie dla projektów inwestycyjnych polegających na tworzeniu nowych i rozwoju już istniejących produktów/usług turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Najważniejsze założenia Programu są następujące:

• realizacja projektów B+R (badawczo-rozwojowych) w konsorcjach biznesu i nauki,

• wsparcie projektów od pomysłu do rynku,

• szczególne wsparcie dla firm z sektora MŚP,

• koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji,

• preferencje dla ekoinnowacji,

• preferencje dla klastrów kluczowych.

W ramach programu można będzie sfinansować:

 • Badania przemysłowe lub prace rozwojowe realizowane przez konsorcjum organizacji badawczej i konkretne przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwa),
 • Własne projekty badań przemysłowych lub prac rozwojowych podejmowane przez przedsiębiorstwa - od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu, usługi, technologii czy procesu.
 • Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych czyli inaczej rzecz ujmując wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej przez niego
 • Stworzenie przez przedsiębiorcę własnego zaplecza badawczo-rozwojowego czyli finansowanie inwestycji w infrastrukturę – aparaturę, sprzęt, technologie i inne elementy służące prowadzeniu badań i wdrażaniu ich wyników w firmie, dzięki czemu firma będzie mogła tworzyć innowacyjne produkty i usługi.
 • Kredyt na innowacje technologiczne - skierowany do sektora MŚP, dzięki tej specjalnej, preferencyjnej linii kredytowej będzie można finansować projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, w tym szczególnie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój.
 • Fundusz gwarancyjny – wspierający finansowanie projektów polegających na
  • wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy,
  • wprowadzeniu nowych, opartych o wyniki prac B+R produktów na rynki zagraniczne (co nazwano internacjonalizacją wyników wdrożenia B+R), związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych,
  • tworzeniu lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • ochronie własności intelektualnej ( w tym poza granicami kraju),
  • rozwijaniu i tworzeniu wzornictwa przemysłowego,
 • Platformy współpracy tworzone pomiędzy firmami, nastawione na rozwój otwartych innowacji
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw na terenie poza Polską.
 • Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – tzw. bony na innowacje, które oznaczają dla firm środki na zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji, znaczącym ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji;
 • Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych.
 • Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w dużych programach międzynarodowych (Horyzont 2020, COSME), w tym finansowanie kosztów przygotowania aplikacji do programów międzynarodowych („granty na granty”) oraz kosztów współpracy z europejskimi platformami technologicznymi i innymi organizacjami europejskimi.
 • Wsparcie wspomnianej wyżej internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw (m.in. poprzez świadczenie specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji.

Jak państwo widzą w nowym okresie są działania, które nakierowane są na rozwój firm poprzez udzielanie dotacji. Charakterystyka planowanych do dofinansowania działań sprawia, że większą szansę będą miały projekty związane z prowadzeniem i komercjalizacją badań naukowych. Do ogłoszenia naborów jeszcze jest trochę czasu. Najbliższe konkury planowane są w II lub III kwartale tego roku.

Odpowiednie przygotowanie się do konkursów zwiększy szansę na uzyskanie dotacji

Zapraszamy do współpracy.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego