Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:115) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:115) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Umowa o wolnym handlu UE-USA

Umowa o wolnym handlu UE-USA

Szanowni Państwo,


      Departament Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki uprzejmie informuje, że w dn. 17 czerwca 2013 r. rozpoczęły się negocjacje umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Celem jest ustanowienie strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi (USA), które daje szansę na pogłębienie integracji gospodarczej obydwu gospodarek, w tym Polski.
Umowa ma zapewnić wzrost handlu dwustronnego poprzez liberalizację dostępu do rynków wewnętrznych. Zakłada się zniwelowanie istniejących barier m.in. poprzez lepsze regulacje, eliminację ceł we wzajemnym handlu oraz eliminację kosztownych barier pozataryfowych. Umowa ma zapewnić obniżenie kosztów wynikających z różnic w przepisach i standardach oraz promować większą zgodność, przejrzystość i współpracę, przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ma też promować globalną konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także dbać o poprawę dostępu do rynku usług. Więcej informacji nt. umowy jest dostępnych na stronach internetowych Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_pl.htm.


Przeprowadzone analizy potwierdzają, że umowa z USA pobudzi rozwój gospodarek po obu stronach Atlantyku. Zgodnie z szacunkami KE podstawowe korzyści płynące z podpisania i wdrożenia TTIP to m.in. utworzenie dodatkowych 2,5 mln miejsc pracy i efekty gospodarcze dla całej UE w wysokości 119 mld euro rocznie oraz 95 mld euro dla USA.
Analizy wskazują, że porozumienie o wolnym handlu z USA niesie wiele potencjalnych korzyści również dla Polski. Wśród krajów pozaunijnych, USA są trzecim rynkiem zbytu polskich towarów oraz zajmują trzecią pozycję pod względem importu do Polski. Zawarcie umowy TTIP powinno wpłynąć na zwiększenie handlu i inwestycji między Polską i USA, wzmacniając konkurencyjność naszego kraju na globalnym rynku.

W tym kontekście, i w ślad za przygotowaną przez nas wcześniej ankietą dot. umowy TTIP z lipca 2013 r., pragniemy zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o dodatkową informację co do Państwa oczekiwań w sprawie przyszłego ustalania pochodzenia, w tym szczególnie listy reguł pochodzenia, które miałyby obowiązywać w ramach tej umowy (tj. warunków jakie muszą być spełnione, aby produkt (jako pochodzący z UE lub USA) mógł korzystać z preferencji celnych (zasadniczo bezcłowy dostęp) w ramach przyszłej umowy TTIP.


Reguły pochodzenia zazwyczaj określają maksymalny udział surowców/materiałów/komponentów niepochodzących, tj. materiałów importowanych z państw trzecich, w cenie fabrycznej produktu finalnego, będącym przedmiotem wymiany handlowej. W pozostałych przypadkach, w celu uzyskania pochodzenia, wymaga się, by importowane surowce poddane zostały określonym procesom przetwórczym (co najmniej), lub by produkt finalny klasyfikowany był do innej pozycji/ podpozycji taryfowej Systemu Zharmonizowanego, niż wykorzystany przy jego wytworzeniu materiał niepochodzący.


Reguły pochodzenia na potrzeby umów o wolnym handlu, bardzo często zawierają także przepisy umożliwiające tzw. „kumulację pochodzenia” stronom porozumienia, tj. możliwość wykorzystywania materiałów niepochodzących, tj. surowców importowanych np. z ściśle określonych państw trzecich, jako materiałów pochodzących, tak jakby były one wyprodukowane/ uzyskane na terytorium państwa-producenta produktu finalnego.


W relacjach z USA w chwili obecnej co do zasady obowiązują reguły niepreferencyjne (vide wymogi wynikające z art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wraz ze spisem wytycznych dla jego interpretacji na stronach internetowych Komisji Europejskiej, który jest dostępny pod następującym adresem http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm (należy wybrać podświetloną opcję table of list rules).


W świetle przyszłej umowy TTIP pojawia się potrzeba określenia preferencyjnych reguł pochodzenia na potrzeby tej umowy, tj. wskazania rodzaju przetworzenia, które będzie kwalifikować do korzystania z preferencyjnej (najczęściej zerowej) stawki cła wynikającej z przyszłej umowy.


Na tym etapie negocjacji Strony nie podjęły dyskusji nt. jakichkolwiek konkretnych rozwiązań z zakresu preferencyjnych reguł pochodzenia i nie wymieniały swoich oczekiwań (Komisja Europejska aktualnie prowadzi własne konsultacje ze stowarzyszeniami europejskimi w tym zakresie). Tym niemniej, także ze względu na istotne różnice systemów preferencyjnych reguł pochodzenia stosowanych przez UE i USA, i konieczność wypracowania (najprawdopodobniej  nowych) rozwiązań w przyszłości (żadna ze Stron (o porównywalnym potencjale gospodarczym) najprawdopodobniej nie narzuci drugiej Stronie własnych preferencyjnych rozwiązań z zakresu reguł pochodzenia, jakie dotychczas stosowała/stosuje wobec krajów trzecich), zależałoby nam na dodatkowych informacjach z Państwa strony w celu identyfikacji oczekiwań w odniesieniu do kształtu przyszłego protokołu,  dla podjęcia działań mających na celu ich maksymalne uwzględnienie na dalszym etapie prac nad protokołem reguł pochodzenia do umowy o wolnym handlu UE-USA i samą umową.


W związku z powyższym będziemy zobowiązani za odpowiedzi na następujące pytania:


1.        Jakie preferencyjne reguły pochodzenia (warunki) powinny być spełnione aby Twój produkt (jako pochodzący z UE lub USA) mógł korzystać z preferencji celnych (bezcłowy dostęp) w ramach umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a USA?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.        Czy w ramach umowy o wolnym handlu UE-USA w zakresie Twojego sektora/branży/produktu powinny obowiązywać reguły pochodzenia (warunki) zbliżone do unijnych standardowych reguł pochodzenia (vide http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:054:0004:0158:PL:PDF – str. 27) czy dużo bardziej liberalne reguły pochodzenia jak w zreformowanym systemie GSP dla krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych (vide http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:307:0001:0081:PL:PDF* – str. 34)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.        Czy powinny to być reguły oparte na kryterium zmiany klasyfikacji towarów (np. reguła zmiany (4-cyfrowej) pozycji (lub (6-cyfrowej) podpozycji)) taryfowej Systemu Zharmonizowanego (CTH, CTSH)**, czy oparte na kryterium wartości dodanej (maksymalny udział surowców/materiałów/komponentów niepochodzących (z UE i USA) w cenie fabrycznej (ex works) produktu finalnego), czy też inne reguły pochodzenia (jakie?)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.        Jaki powinien być minimalny poziom obróbki lub przetworzenia w UE lub w USA, a jaki maksymalny udział surowców/materiałów/komponentów niepochodzących z UE i USA (ale pochodzących z innych krajów trzecich) tak by towary wytworzone a nie przywiezione do UE lub USA korzystały z preferencji wynikających z umowy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.        Czy Twój sektor/branża ma specyficzne potrzeby zaopatrzenia w surowce/materiały/komponenty niepochodzące z UE ani USA (ale pochodzące z innych krajów trzecich, np. Ukraina, Chiny, Turcja, Kanada, Meksyk (z których krajów?)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.        Czy Twój sektor/branża miałby szczególny interes (ew. zastrzeżenia) w dodatkowych ułatwieniach dla zaopatrzenia w UE lub USA w surowce/materiały/komponenty pochodzące z Kanady czy Meksyku (NAFTA) lub innych krajów trzecich sąsiadujących (np. Turcja) w ramach umowy o wolnym handlu UE-USA (w ramach tzw. „kumulacji pochodzenia”, dzięki której poprzez stosowanie surowców/materiałów/komponentów niepochodzących (ani z USA ani UE), lecz pochodzących z innych (ściśle określonych w warunkach kumulacji) krajów trzecich, więcej produktów będzie się kwalifikować do preferencji celnych (bezcłowy dostęp) w ramach przyszłej umowy)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.        Czy obowiązujące niepreferencyjne reguły pochodzenia (vide http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm) powodowały trudności w ustaleniu pochodzenia towarów (jakie trudności?), ograniczały konkurencyjność krajowych/wspólnotowych/amerykańskich produktów, wpływały ograniczająco na eksport wspólnotowych, w tym polskich produktów do USA (w jaki sposób), nie są łatwe do spełnienia, są niedostosowane do sposobu produkcji, powinny ulec zmianie w relacjach UE-USA (jakiej zmianie?)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.        Czy UE powinna dążyć do utrzymania horyzontalnej spójności preferencyjnych reguł pochodzenia, niezależnie od kierunku wymiany handlowej (spójność preferencyjnych reguł pochodzenia w poszczególnych umowach, jakie UE wynegocjowała/negocjuje z krajami trzecimi, np. w umowie z Meksykiem, Koreą i USA)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.        Czy zwiększony import z USA powstały w oparciu o duży udział niepochodzących surowców/materiałów/komponentów, może stanowić zagrożenie dla konkurencyjności produkcji krajowej Twojego sektora/branży/firmy? Jeśli tak, proszę określić, o jakie produkty (pochodzące z USA) i jakie surowce/materiały/komponenty (niepochodzące z UE i USA) chodzi i wskazać ich kody klasyfikacji taryfowej***.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

* Zmienione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:159:0001:0004:PL:PDF.
** Taryfa celna http://www.mg.gov.pl/files/upload/7320/taryfa_celna_2013_pl.pdf.
*** Ibidem.

Równocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie ewentualnych nieprawidłowości lub problemów w wymianie handlowej z USA, w tym np. utrudnień związanych z obowiązkowym oznakowaniem produktów w eksporcie do USA (np. Made in), najlepiej w terminie do połowy 14 marca 2014 r. na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego